Четкар во "Сохо џез клуб" во Лондон
понеделник, 08 август 2011
cetkar76.jpgНа 21 сеп­тем­ври, Вла­ди­мир Чет­кар ќе нас­та­пи во поз­на­ти­от лон­дон­ски "Со­хо џез-клуб", ка­де што нас­та­пу­ва­ле не­кои од нај­го­ле­ми­те свет­ски џез и со­ул-ѕвез­ди, ка­ко Но­ра Џонс, Ди­ја­на Крал, Еј­ми Вај­нха­ус и мно­гу дру­ги. Чет­кар е пр­ви­от Ма­ке­до­нец што ќе нас­та­пи во овој клуб, ка­де што ќе се прет­ста­ви со ав­тор­ска му­зи­ка, а со тоа, ка­ко што ве­ли, ќе нап­ра­ви еден го­лем че­кор нап­ред во про­мо­ви­ра­ње­то на мо­дер­на­та ма­ке­дон­ска му­зи­ка во Лон­дон. Тој во по­ве­ќе нав­ра­ти, на по­ка­на од прог­рам­ски­те се­лек­то­ри, успеа да ги ос­вои нај­прес­тиж­ни­те аме­ри­кан­ски и ев­роп­ски џез-клу­бо­ви и са­ли во Њу­јорк, Ва­шин­гтон, Лон­дон, Бос­тон, Бу­дим­пеш­та.