Јаве повик за финансирање програми и проекти PDF Печати Е-Маил
Кориснички Рејтинг: / 0
ЛошОдличен 
четврток, 24 јануари 2019

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на Р.М.“ бр. 5/02) и член 34 од Статутот на Општина Охрид (Сл. гласник на Општина Охрид бр. 8/07 и 1/08), в.д. Градоначалникот на Општина Охрид објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2019 ГОДИНА

I.ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Општина Охрид заради остварување на јавните потреби и јавниот интерес на своите граѓани на Јавниот повик за финансирање на програми и проекти од јавен интерес за 2019 година, ќе поддржи програми и проекти на здруженија на граѓани, поединци и институции кои обезбедуваат стимулирање и презентација на вредности и достигнувања од јавен интерес во различни области: култура, спорт, образование, социјала, екологија, здравство и млади; традиционални манифестации од локален, регионален, национален и меѓународен карактер, различни видови активности на лица со посебни потреби на подрачјето на Општина Охрид, како и давање на можност средставата кои определено здружение на граѓани ги добило од општина Охрид да ги искористи како учество во друг меѓународен проект кој секако би носел бенефит за градот Охрид.

II. ПРАВО НА УЧЕСТВО НА ЈАВНИОТ ПОВИК

На Јавниот повик право на учество имаат правни и физички лица.
- Под правни лица се подразбираат установи од областа на култура, спорт, образование, социјала, екологија, здравство и млади, здруженија на граѓани, асоцијации и слично, регистрирани во Република Македонија,
Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат здруженијата на граѓани и фондации кои учествуваат на јавниот повик за добивање средства од Буџетот на општина Охрид се:

- Да се регистрирани според Законот за здруженија на граѓани и фондации;
- Да спроведуваат активности од минимум една година;
- Да се занимаваат со активности и проекти од јавен интерес;
- Да не добиле средcтва или поднеле пријава од/до друг орган на државната управа или други извори за иста намена и активности за кои поднесуваат пријава, а што би значело двојно финансирање на истите активности од различни извори.

Правните и физичките лица кои имале поддржани проекти од Општина Охрид во претходниот период, треба да ги имаат исполнето сите обврски во согласност со склучените договори со општина Охрид.

III. НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ И РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ

Аплицирањето се врши на стандардизирани обрасци кои се задолжителни за секој апликант и се составен дел на документацијата од самиот јавен повик.

Пријавувањето на Јавниот повик се врши со доставување на пополнета пријава. Пријава се превзема од веб страната на Општина Охрид (www.ohrid.gov.mk) и се пополнува со впишување на податоци на означеното место со потпис и печат на овластеното лице. За секој проект/програма се пополнува одделна пријава.

Програмите и проектите за кои ќе бидат доделени финансиски средства, треба да се реализираат на територијата на Општина Охрид, во текот на 2019 година.
Апликантите покрај пријавата, задолжително треба да ги достават и следните документи:

- Фотокопија од документ за регистрирана дејност издаден од Централен регистар на Република Македонија
- Копија од потврда за отворена и активна жиро сметка (за правни лица) или копија од трансакциска сметка (за физички лица)
- Физичките лица/автори кои поднесуваат пријава на Јавниот повик треба да достават и копија од уверение за државјанство на Република Македонија.
- Со пријавата може да се достават и други документи/материјали за дообјаснување на проектот, за кои учесникот на Јавниот повик цени дека е потребно да ги достави. 
- Апликантите на проектите се задолжени да достават доказ (договор за волонтерски ангажман) дека за потребите на проектот ангажирале барем едно младо лице на возраст од 15-29 години.

Нема да бидат разгледувани пријави: доставени по истекот на рокот на Јавниот повик, пријави доставени по електронска пошта, пополнети на несоодветен образец, нецелосно пополнети и нецелосни пријави без приложени документи кои задолжително се бараат. Материјалите доставени со пријавите на Јавниот повик не се враќаат.

Пријавите со документите се доставуваат по пошта во затворен коверт на адреса:

Општина Охрид ул. „Димитар Влахов“ бр. 57, 6000 Охрид со назнака за „Јавен повик за финансирање на програми и проекти од јавен интерес на општина Охрид за 2019 година“

или лично во архивата на Општина Охрид.
Јавниот повик трае 30 дена од денот на објавувањето.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ

За да се утврди дека програмите и проектите се од интерес на Општина Охрид, тие треба да исполнуваат најмалку еден од следниве општи критериуми:

-да допринесат за побогат, поквалитетен и разновиден јавен живот на ниво на општината;

-чување и афирмирање на материјалното, духовното и културното наследство;

-поттикнување и афирмирање на културните разноликости на припадниците на етничките зедници;

-континуитет на традиционални манифестации што се од интерес за општината;

-презентирање и афирмирање на современото творештво, урбаната култура и јавната уметност;

-подобрување на образованието;

-афирмирање и поддршка на млади уметници и автори;

-развивање и поддршка на младите, младинската партиципација и учество и младинската култура во чии рамки ќе се поддржуваат креативни и едукативни проекти;

-воспоставување на соработка и партнерства во рамките на предложениот проект со една или повеќе јавни установи од општината, национални установи, граѓански организации, образовни институции и други организации;

-одбележување јубилејни настани и значајни датуми;

-организирање на меѓународни манифестации што се одржуваат во Општина Охрид;

-стимулирање и поддршка на разни партнерски меѓународни проекти;

-поттикнување на научната и критичката мисла преку организирање на семинари, конференции и дебати;

-потикнување на креативноста и подобрување на развојот на децата и младите и лицата со посебни потреби;

-унапредување на животот на лицата со посебни потреби;

-развој на спортските активности кај лицата со посебни потреби;

-стимулирање и потикнување на здравјето на граѓаните;

-квалитетен, богат и разновиден спортски живот на ниво на Општина Охрид;

-развој и унапредување на сите форми на училишен спорт;

-афирмација на масовниот и другите спортови и рекреацијата кај сите возрасни групи и категории на население од општината;

-заштита и унапредување на животната средина

-средставата која определено здружение на граѓани ги добило од општина Охрид може да ги искористи како учество во друг меѓународен проект кој секако би носел бенефит за градот Охрид.

Општина Охрид финансиски поддржува програми и проекти кои ќе се реализираат во текот на 2019 година, сметано од денот на потпишување на Договор за учество во финансирање на програми/проекти.

Програмите и проектите за кои ќе бидат доделени средства треба да се реализираат на територијата на Општина Охрид.

Максималниот износ на доделени средства од страна на општина Охрид кои определено здружение на граѓани може да ги искористи како учество во друг меѓународен проект кој би носел бенефит за градот Охрид изнесува до 100.000,00 денари.

Максималниот износ на доделени средства од страна на општина Охрид за реализација на проект или програма (од областа на култура, спорт, образование, социјала,екологија, здравство и млади) изнесува до 120.000,00 денари.

За реализација на проекти или програми кои се однесуваат на подобрување на условите за живот на лицата со посебни потреби максималниот износ на одобрени средства од страна на општина Охрид изнесува до 150.000,00 денари.     

При тоа за исплата на хонорари на проектниот тим, корисникот може да користи само 30% од вкупно доделената сума.

Оценувањето на поднесените проекти/програми ќе се врши согласно Правилникот за начинот, постапката и критериумите за финансирање на програми и проекти од јавен интерес на Општина Охрид за 2019 година.

Комисијата за спроведување на постапката за доделување на средства за проектите од јавен интерес и одделението за млади и невладини организации го задржуваат правото во секоја фаза од реализацијата на одобрениеот проект да извршат надзор над субјектот кој користи средства од буџетот на општина Охрид.

V. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ЈАВНИОТ ПОВИК

Учесниците на Јавниот повик за резултатите ќе бидат известени со Решение донесено од Градоначалникот на Општина Охрид.

Резултатите од Јавниот повик ќе бидат објавени на веб страната на Општина Охрид (www.ohrid.gov.mk).

Бројот на поддржани проекти/програми на Јавниот повик и висината на средствата со кои ќе се поддржат проектите ќе се утврдат во согласност со Буџетот на Општина Охрид за 2019 година.

Согласно донесениот буџет на општина Охрид за 2019 година, средствата предвидени за оваа намена изнесуваат 2.000.000,00 денари.

VI. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Дополнителни информации во врска со Јавниот повик може да се добијат на тел. 046 262 492/262 493 (во Одделение за млади и невладини организации).

 
< Претходно   Следно >

Спорт

Занимливости

Живот

Click for Охрид, Macedonia Forecast
bigorski.jpg
infel_logo_1.jpg    
Авто Вести

ОПШТИНА ОХРИД

msnastani.jpg

WEDDING

k shpanec.jpg

ЛЕКОВИТИ ЧАЕВИ РЕЦЕПТИ.. ................ ....ОХРИДСКО ЛЕТО 2018

caj.gif

ohleto_160_80.jpg

ВЕБ

Страдална седмица Воскресение Христово

Хардвер

Објавени спефикациите и цената за Sandy Bridge


sandybridge_thumb.jpgОбјавени спефикациите и цената за Sandy Bridge

На страниците на EXPreview објавени се спефикациите, цената и датумот кога ќе биде претставена новата генерација на процесори од Intel, Sandy Bridge.

Видео

ЛИТИЈА - ЕОРДИЈА ВО ЧЕСТ НА СВ. ГЕОРГИЈ ПОБЕДОНОСЕЦ СТРУГА

Иновации

Најнови технолошки чуда

robototlola.jpgНа тукушто завршениот Саем за наука и технологија во Хановер беа претставени многу интересни достигнувања. Роботот Лола, електромобилот, еколошкиот цемент, се само неколку од достигнувањата кои ја заинтересираат светската јавност.

Софтвер

Хардверски антивирус

kaspersky-antivirus.jpg
 Руската компанија за компјутерска безбедност Kaspersky,  патентираше хардверски вградено антивирусно решение. Антивирусниот систем базиран на вградени хардверски модули може да се користи за чистење на веќе заразени компјутерски систами, а користи надградба на својата антивирусна база независно од самиот систем.     Извор :Ентер

 

Видео

Последни Вести

Нанче:Докторите се убави луѓе,ама...

nan1w.jpg-30 години да те мамат и да веруваш дека за нив ќе гласаш?! Докторите си се убави луѓе, ама товар имаат одозгора ставен и од едната и од другата партија- НА НЕЧЕСНОСТ,напиша Мохаил Трендафилов-Нанче на својот фејбук профил.

 

Читај повеќе...
 
Исчистена пумпната станица "Канео"
pumpna1wdd.jpgОдделението за одржување на канализациона и атмосферска мрежа на ЈП „ Нискоградба“ , изврши чистење на пумпната станица  „ Канео“ како и канализациона мрежа и ревизионите шахти . Поради непристапниот терен машината за чистење беше транспортирана со кајче и се вршеше поединечно чистење.
Читај повеќе...
 
Велигденски концерт на "Ноктурно" во "Света Софија"

nokturno1we.jpgВо рамките на дополнителната програма на Охридско лето а по повод големиот христијански празник Велигден на 23-ти април во катедралната црква Св. Софија ансамблот „Ноктурно“ од Србија ќе одржи концерт на духовна музика.

Читај повеќе...
 
Георгиески:На Охрид му е потребен нов Здравстевн дом

nov1wee.jpg-Долги години наназад просторните услови во примарниот здравствен сектор во Охрид се во многу лоша состојба. Објектите каде што се сместени службите за примарна здравствена медицина се многу амортизирани и веќе не ги задоволуваат основните стандарди кои треба да ги поседуваат објектите за ваква намена,рече на почетокот од денешната прес конференција кандидатот за градоначалник д-р Константин Георгиески.

Читај повеќе...
 
Милошески:Изградба на нов плоштад Студенчишта

mit1000gg.jpg-Охрид мора да е убав, да функционира. Охрид не смее да биде заборавен, ниту запоставен.Разубавувањето на делот околу Охридското Езеро е наш приоритет. Охриѓани и туристите заслужуваат нови уредени катчиња за поубав и позелен лик на градот,рече на денешната прес конференција кадидатот за градоначалник д-р Митре Милошески.

Читај повеќе...
 
Нанче се сретна со жителите на Куратица
kuraticanance1q.jpgСиноќа во селото Куратица, кандидатот на ГДУ, Михаил Трендафилов- Нанче имаше средба со мештаните, на која се разговараше за проблемите со кои се соочуваат граѓаните од ова место.
Читај повеќе...
 
Недела на солидарност со социјално загрозените...
nedela1wee.jpgВо рамките на социјално-хуманитарната дејност, а по повод одбележување на Неделата на солидарност од 15 - 21 април 2019 год., под мотото “ВАШИОТ ПРИЛОГ - ЗНАЧАЈНА ПОМОШ”, , со цел подигање на нивото на свест на населението за потребната помош и поддршка на ранливото население, Црвениот крст организира хуманитарна собирна акција за  обезбедување на помош во храна, облека, обувки, средства за хигиена, постелнина, детски играчки и парични средства, која ќе биде наменета за социјално загрозените лица, старите лица и лицата со посебни способности од Охрид и Дебарца.
Читај повеќе...
 
Што вели Нанче за марината во Охрид (видео)

nan1w.jpg-Ја видовте марината изградена? Еве ја после 28 години! Поздрав до колегите од ДПМНЕ и СДСМ. Едните мамат, другите лажат, заедно крадат и на крајот се амнестираат,порача ландодатот за градомачалник Михаил Трендафилов-Нанче.

 https://www.facebook.com/watch/?v=791411401239685

 
Арнаудова:Ќе изградиме Дом за стари лица кај Далјан

renata1aa.jpg-Постојано работиме за да обезбедиме развој на сите сфери од секојдневното живеење и да создадеме подобри услови за сите категории граѓани. Осбено сме посветени на подобрување на условите за лицата со посебни потреби и за старите лица од Охрид, рече  на денешната прес конференција Рената Арнаудова презентирајќи дел од предизборната програма на кандидатот за градоначалник д-р Константин Георгиески.

Читај повеќе...
 
Милошески: Реконструкција на сообраќајниците

mitr1ww.jpg-Патната инфраструктура и транспортот се лицето на градот. Изградбата и одржувањето на локални патишта овозможува одржлив развој на градот како туристички центар и услови за безбеден и динамичен сообраќај,рече на почетокот од денешната прес конференција кандидатот за градоначалник д-р Митре Милошески.

Читај повеќе...
 

Реклами

img_1108.jpg 
  
54bcb16d94985.jpg
logo1.jpg    
  hotel-mir1-zlatibor-zute-strane-imenik.jpg
biljani.jpg
ineks.jpg


panam.jpg
palmer_logo.jpg
logo_kultura.jpg   
    
 

Контакт

Доколку имате некоја забелешка за ефикасноста и функционалноста на нашиот сајт од технички аспект, контактирајте со администаторот. Контакт...

decarotari.jpg

Copyright © 2008 by OhridLive

logoprepoznatlivo.jpg  

   

logo_ohridlive_1.jpg
  

 

 

  

   

OhridLive